Basil Sweet Dani 100 for 3.25, Basil Thai 100 for 3.25, Basil Purple Ruffles 100 for 3.25, Basil Lime 100 for 2.25, Basil Lemon 200 for 1.75. Basil Dwarf Greek 100 1.75, Basil Dark Opal 100 for 1.75, Basil Genovese 200 for 1.75

Basil Genovese 200 for 1.75

$1.75

Basil Dark Opal 100 for 1.75,

$1.75

Basil Dwarf Greek 100 1.75

$1.75

Basil Lemon 200 for 1.75.

$1.75

Basil Lemon 200 for 1.75.

$175.00

Basil Lime 100 for 2.25,

$2.25

Basil Purple Ruffles 100 for 3.25,

$3.25

Basil Thai 100 for 3.25,

$3.25

Basil Sweet Dani 100 for 3.25,

new seeds in stock

$3.25